പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ

 1. home
 2. Products
 3. പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ
9 % off
image description
₹ 100 ₹ 110
 • Status: In Stock
- +
Add To Cart
sale

പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ

By: Aboo Muhammed Kumais Assaeed
 • Translator:Dr. K Abdul Wahab

പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു റസൂലിന്റെ സ്ഥായീഭാവം. മാനുഷികമായ ദുഃഖവേളയിലും, അകക്കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുന്നു ആത്മീയമായ ഉണർവിന്റെ പരകോടിയിൽ അല്ലാഹുവുമായി ആത്മ സംവിധാനം നടത്തുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മിഴികൾ സജാലങ്ങളായ ചരിത്ര സന്ദര്ഭങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. ലോകാനുഗ്രഹിയായ പ്രവാചകൻ ആർദ്ര ചിത്തനായി കരഞ്ഞ, വികാരനിർഭരമായ അത്തരം ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ചിലതുമാത്രമാണ് ഈ കൃതിയിൽ വരച്ചുകാണിക്കുന്നത്.Product Description

 • Bookപ്രവാചകൻ കരഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ
 • AuthorAboo Muhammed Kumais Assaeed
 • CategoryHistory of Prophet
 • Publishing Date
 • ISBN
 • Binding
 • LanguangeMalayalam
No Review Added